Bobrovnikova M. Y., Burkov V. I., SHevtcov M. N.

ANALYSIS OF ТНЕ OPERATION OF CONTROLS IN ТНЕ KHABAROVSK REGION, MEASURES ТО IMPROVE ТНЕ SECURITY OF CIVIL DEFENSE

Keywords: