Ovchinnikov A. V., Ponomareva A. I., Sagatyuk V. N., SHevtcov M. N.

PROBLEM OF UTILIZATION OIL WASTE DURING DRILLING

Keywords: