Stolyarov Viktor Vasilevich

Workplace: СГТУ имени Гагарина Ю.А., 410054, г.Саратов, ул. Политехническая, 77,

E-mail: stolyarov_v_v@mail.ru

Publications: