Редакционная коллегия

Е. М. Самсонова, доц., канд. социол. наук (отв. ред.)

В. И. Лучкова, проф., канд. архит.

Л. Г. Дьячкова, проф., д-р пед. наук

А. Д. Ловцов, проф., д-р техн. наук

Л. В. Задвернюк, доц., канд. архит.

А. П. Иванова, доц., канд. архит.

Е. М. Базилевич, доц., канд. психол. наук

М. Е. Базилевич, ст. преп., канд. архит.

Е. В. Глатоленкова, ст. преп. (монтаж, верстка)

Д. П. Забелина (пер. с англ. яз.)